Plan roczny

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA
W ZAKRESIE  PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024
„W ŚWIECIE BAJEK”

Główne zadania z zakresie tematyki:
• Promowanie wychowania przez aktywne uczestnictwo w kulturze poprzez edukację teatralną, plastyczną, muzyczną.
• Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności
• Wprowadzanie dzieci w system pożądanych zachowań i wartości
• Zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju osobowego
• Poprawa jakości pracy wychowawczej i uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska lokalnego

Cele ogólne:
• Zapoznanie dzieci z różnymi bohaterami literackimi
• Wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką plastyczną i teatralną
• Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne
• Promowanie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
• Przekazywanie za pośrednictwem literatury dziecięcej wartości moralnych

Cele szczegółowe:
• Organizowanie aktywności artystycznej dziecka, twórczej i odtwórczej poprzez zapoznanie z różnymi technikami wyrazu plastycznego, realizację form muzycznych i teatralnych
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Rozwijanie kompetencji językowych
• Rozumienie przeczytanego tekstu, poprzez zadawanie pytań odnośnie wysłuchanej bajki
• Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia akceptacji i bezpieczeństwa, empatii)
• Rozwijanie wyobraźni, koncentracji uwagi
• Kształtowanie elementarnych wartości moralnych i duchowych – w tym dobra, szacunku, tolerancji, szczęścia
• Analizowanie wartości, okazywanie ich, uświadamianie praktycznych skutków ich stosowania wobec siebie, wobec innych, wobec społeczeństwa i całego świata
• Rozwijanie wzajemnej akceptacji, rozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii
• Rozwijanie umiejętności rozróżnienia dobra od zła
• Uświadamianie dzieciom swoich praw i obowiązków
• Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej
• Rozwijanie u dzieci postaw prozdrowotnych i proekologicznych
• Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych i angażowanie do życia przedszkolnego ich dzieci

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
Dziecko:
• Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez muzykę, plastykę, taniec, literaturę dziecięcą, ruch i małe formy teatralne.
• Jest aktywne, chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających samodzielność i kreatywność (m.in. jest samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych, dba o higienę osobistą)
• Wykazuje zainteresowanie książkami.
• Zna ważniejsze utwory literatury dziecięce.
• Poznaje niektórych autorów książek dla dzieci (Jan Brzechwa, Julian Tuwim itp.).
• Chętnie wypowiada się na temat treści książek oraz ma swoich ulubionych bohaterów literackich.
• Nabywa współodpowiedzialność za wspólne książki.
• Rozumie potrzebę poprawnego obchodzenia się z książką.
• Dostrzega walory literatury dziecięcej.
• Chętnie bierze udział w konkursach i przedstawieniach przedszkolnych.
• Potrafi samodzielnie wybrać książkę dla siebie.
• Wyraża swoje myśli, przeżycia i uczucia
• Potrafi aktywnie słuchać i rozwija swoje kompetencje językowe
• Okazuje szacunek innym
• Czerpie radość z poznawania świata i okazuje w stosunku do innych
• Zgodnie bawi się z kolegami, nie zachowuje się agresywnie i nie wyrządza nikomu krzywdy
• Okazuje pomoc innym dzieciom i podejmuje działania na rzecz innych ludzi

Plan pracy został opracowany na podstawie :

• Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2022/2023
• Podstawie programowej wychowania przedszkolnego
• Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
• Oczekiwań rodziców
• Priorytetów Małopolskiego Kuratora Oświaty
• Priorytetów wskazanych przez MEN
• Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną:

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.       Polityka prywatności
ZGADZAM SIĘ

Ułatwienia dostępu