UCHWAŁA NR CXXI/1939/14 RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 5 listopada 2014 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:

  1. 1,00 zł,
  2. 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.”
  3. .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Małopolskiego z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider