Zadania do realizacji w pracy wychowawczo- opiekuńczo – dydaktycznej w roku szkolnym 2021/22

"Smocze wędrówki" - czyli poznajemy naszą małą ojczyznę. Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań historią, tradycją, sztuką i kulturą swojego regionu .
Główne zadania w zakresie tematyki:
1. Budzenie poczucia identyfikacji ze swoją ojczyzną, regionem i miastem.
2. Kształcenie poczucia przynależności narodowej i regionalnej
3. Budzenie zaciekawienia tradycją, kulturą i historią naszego miasta Krakowa i Małopolski.
4. Poznawanie historii, zabytków, tradycji, legend miasta Krakowa, czyli naszej małej ojczyzny poprzez literaturę, sztukę, oraz bezpośredni kontakt z rzeczywistością poprzez wycieczki
5. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz budzenie poczucia identyfikacji ze swoją ojczyzną, regionem i miastem.
6. Integracja ze środowiskiem, wyrabianie postawy otwartej na potrzeby środowiska.
7. Wyrabianie u dzieci poczucia tożsamości środowiska, tolerancji i szacunku do dorobku dawnych pokoleń
8. Zachęcenie do korzystania z dóbr kulturalnych i kultywowania tradycji lokalnych.
9. Rozwijanie twórczej ekspresji w oparciu o inspiracje regionem.
10. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat małej i dużej ojczyzny warunkiem wychowania człowieka wrażliwego na bogactwo współczesnego świata.
11. Wpajanie dzieciom tolerancji dla odrębności kulturowych.

Cele ogólne:
• Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu Małopolski.
• Budzenie wrażliwości dzieci na piękno polskiej ziemi i naszego regionu.
• Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu Małopolski.
• Zaznajomienie z tradycją i historią - budzenie zainteresowania dzieci historią Krakowa.
• Kształtowanie w wychowankach poczucia własnej tożsamości regionalnej, jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.
• Rozwijanie zainteresowań własną miejscowością i regionem.
• Wprowadzenie w świat wartości, kultury i tradycji narodowej.
• Kształtowanie właściwych postaw społecznych.
• Wyzwalanie i rozwijanie indywidualnych form aktywności.
• Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną.
• Rozwijanie aktywnego działania na rzecz wspólnoty przedszkolnej, środowiska.
• Kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptacje innych kultur i narodów
• Rozwijanie i wzmacniane aktywnego udziału dziecka w życiu rodziny, przedszkola, dzielnicy, miasta i regionu.

Cele szczegółowe:
• Budzenie zainteresowania historią powstania państwa polskiego.
• Poznanie legend, dostrzeganie piękna i wartości tradycji, kultury, nauki i sztuki.
• Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
• Poznanie najbliższego środowiska- wzbogacanie wiadomości dzieci dotyczących własnego miasta i najbliższej okolicy
• Wyrabianie szacunku dla języka i symboli narodowych.