Cele

Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

Kryteria sukcesu

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, dzieci biorą liczny udział w konkursach, turniejach i przeglądach, przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku.

Zadania do realizacji
Zapoznanie rodziców i wszystkich pracowników przedszkola z koncepcją pracy przedszkola.

Forma realizacji: Zebrania ogólne z rodzicami, zebrania z RP i pracownikami AO. Bieżące modyfikowanie zadań koncepcji
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: nauczyciele Protokoły z zebrań

Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem - włączenie ich do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,konkursy, wycieczki. Wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej – pedagogizacja rodziców. Organizowanie spotkań rodziców z ekspertami na temat wychowania i kształcenia dziecka.

Forma realizacji: Zebrania z rodzicami, wzajemna wymiana informacji w czasie kontaktów indywidualnych. Zebrania z psychologiem, logopedą
Termin realizacji: Zgodnie z harmonogramem
Osoba odpowiedzialna: Nauczyciele wszystkich grup
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Protokoły zebrań z rodzicami, zeszyt kontaktów indywidualnych, zajęcia otwarte, tablica informacyjna, strona internetowa przedszkola, harmonogram imprez przedszkolnych, plan współpracy z rodzicami, program wychowawczy.

Dostosowanie jadłospisów do potrzeb żywieniowych dzieci ( diety pokarmowe)

Forma realizacji: Zapoznanie z procedurami , szkolenie personelu, wdrożenie programu żywieniowego dla dzieci z dietą pokarmową, pozyskanie środków na ten cel
Termin realizacji: 2015
Osoba odpowiedzialna: Intendentka, dyrektor
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Zaświadczenia, dokumentacja

Aktywne uczestnictwo przeglądach i konkursach plastycznych, muzycznych, poetyckich (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz.

Forma realizacji: Przygotowanie i udział dzieci w konkursach
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Nauczyciele wszystkich grup
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Dyplomy , podziękowania. Postępy dzieci widoczne w konkursach

Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem: Akademia Pedagogiczna, Rada Dzielnicy VIII, Kluby Sportowe i Osiedlowe, Szkoła Podstawowa, Przedszkole nr 23

Forma realizacji: Zgoda na organizację praktyk studenckich, zamieszczanie informacji o wydarzeniach przedszkolnych w informatorze Dzielnicy VIII, organizacja wspólnych uroczystości, spartakiad itp
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Wg opracowanego harmonogramu
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Dokumentacja praktych pedagogicznych, dokumentacja pedagogiczna