Cele

Stworzenie przez wszystkich pracowników przedszkola miłej atmosfery gwarantującej dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa

Kryteria sukcesu

Wszystkie podmioty naszego przedszkola współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czuja się akceptowane i bezpieczne. Nauczyciele, pracownicy AO i Rodzice wykazują zaangażowanie w realizację zadań określonych w misji i w koncepcji pracy przedszkola. Pracownicy przedszkola odczuwają zadowolenie z dobrze spełnionego obowiązku i mają motywacje w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Zadania do realizacji
Wszyscy znają i przestrzegają praw dziecka

Forma realizacji: Organizacja zajęć wych – dydaktycznych, pedagogizacja rodziców
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Dokumentacja pedagogiczna, protokoły zebrań z rodzicami

Wszystkie podmioty przedszkola dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Forma realizacji: Stwarzanie warunków do zacieśnienia współpracy z wszystkich podmiotów przedszkola.
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Dokumentacja pedagogiczna, protokoły zebrań z rodzicami