Cele

Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa oraz stworzenie atmosfery zaufania.Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

Kryteria sukcesu

Przedszkole na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze dzieci, które mają zapewnione pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Przedszkole realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne w uzgodnieniu z rodzicami. Dzieci znają swoje prawa i obowiązki. Przedszkole rozwija umiejętność przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.

Zadania do realizacji
Zorganizowanie pracy w dziećmi , zgodnie z zachowaniem właściwych proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka, w rozliczeniu tygodniowym.

Forma realizacji: Właściwe rozplanowanie działań w ciągu całego dnia – ramowy rozkład dnia
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Plany miesięczne, dokumentacja pedagogiczna

Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu. Stosowanie procedur: bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, organizacji wycieczek ( dokumentacja)

Forma realizacji: Właściwe wyposażenie sal i pomieszczeń przedszkola, zebranie upoważnień od rodziców, aktualne telefony rodziców, karta wycieczki, zgody rodziców.
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Procedury bezpieczeństwa, Certyfikaty i atesty, Protokoły przeglądów, pozytywne opinie służ Sanepidu, Straży Pożarnej; dokumentacja wycieczek.

Wdrażanie do podporządkowywania się ustalonym normom postępowania w grupie oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w pomieszczeniach i w ogrodzie przedszkolnym.

Forma realizacji: Opracowanie kodeksów grupowych
Termin realizacji: Cały okres
Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Normy zachowań w każdej grupie, kontrakty grupowe

Realizowanie zadań planu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych oraz nawyku dba

Forma realizacji: Organizacja zajeć wych – dydaktycznych wg planów wychowawczego i profilaktycznego
Termin realizacji: Cały rok zgodnie z opracowanymi planami miesięcznymi
Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele
Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Plany miesięczne, zapisy w dziennikach, plan wychowawczy, plan profilaktyczny.