Cele

Opracowanie i wdrożenie systemu diagnozowania i oceniania rozwoju dzieci – poziomu wiedzy i umiejętności. Uwrażliwianie dzieci na piękno i estetykę oraz umożliwienie im wyrażania swoich odczuć estetycznych poprzez aktywny udział w interpretowaniu literatury, plastyki, ruchu i muzyki.Wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola.

Kryteria sukcesu

Dzieci nabywają umiejętności określone w podstawie programowej. Nauczyciele opracowują i wdrażają programy własne oraz projekty edukacyjne. Przedszkole posiada skuteczny system diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami. Nauczyciele przekazują rodzicom rzetelną informację na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, stosowane są aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem dojrzałości szkolnej.

Zadania do realizacji
Stosowanie procedury diagnozowania rozwoju umiejętności dziecka i przekazywane informacji rodzicom dzieci.

Forma realizacji: Arkusze diagnozy, systematyczne przekazywanie informacji rodzicom.

Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele

Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Procedura diagnozowania rozwoju dziecka, protokoły RP, arkusz badania gotowości szkolnej

Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci z zakresu realizacji podstawy programowej. Bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie

Forma realizacji: Prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka, indywidualne rozmowy z rodzicami, bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji.

Osoba odpowiedzialna: Nauczyciele

Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Zeszyt obserwacji, notatka nauczyciela z rozmowy z rodzicem zawierająca datę i podpis rodzica. Plan pracy indywidualnej. Protokoły rad pedagogicznych.

Wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć dzieci do pracy z dzieckiem - wypracowanie przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu dziecku maksymalny rozwój. Praca z dzieckiem zdolnym.

Forma realizacji: Organizowanie zajęć otwartych

Osoba odpowiedzialna: Nauczyciel grup dzieci 5, 6 letnich

Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Raporty z diagnozy dzieci. Zapisy w dziennikach świadczące o systematycznej pracy

Przekazanie rodzicom dzieci 5-cio i 6-letnich informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Praca z dziećmi z zaobserwowanymi zaburzeniami rozwojowymi.

Osoba odpowiedzialna: Nauczyciel grup dzieci 5, 6 letnich

Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Lista potwierdzająca odbiór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole zawierająca datę i czytelny podpis rodzica. Sprawozdania z zajęć pokazowych, otwartych, spotkań ze specjalistami

Opracowanie projektów edukacyjnych poszerzających ofertę pracy przedszkola

Forma realizacji: Zebranie niezbędnych materiałów i opracowanie projektów edukacyjnych.

Termin realizacji: Cały okres

Osoba odpowiedzialna: Nauczyciele

Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Projekty edukacyjne

Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie u dzieci wrażliwości i umiejętności interpretowania i łączenia literatury, plastyki, ruchu i muzyki.

Forma realizacji: Organizowanie wycieczek, teatrzyków, wernisaży oraz spotkań i warsztatów edukacyjnych dla dzieci.

Termin realizacji: Cały okres zgodnie z planem rocznym

Osoba odpowiedzialna: Wszyscy nauczyciele

Dokumentacja potwierdzajaca realizacje zadania: Harmonogram wycieczek, dokumentacja przedszkolna